Användarvillkor

Allmänt

Företaget bakom "fakturaarkivet.se" är Jimmy Dahl och kallas leverantören i dessa villkor. En kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar inte för ekonomiska skador som kunden kan få till följd av fördröjningar, avbrott, bristande tillgänglighet, uteblivna leveranser i form av data eller förlust av data. Leverantören följer bestämmelserna i Personuppgiftslagen.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för de fakturor som kunden skickar i systemet. Kunden ansvarar även för att de uppgifter som den uppger stämmer. Kunden ansvarar även själv för att ha kopior på fakturor.

Betalning och uppsägning

Betalning sker i förhand för en viss bestämd period. När perioden löper ut görs en ny betalning. Kunden har då möjlighet att inte betala och på det sättet säga upp sitt abonnemang.

Uppgradering

Kunden har möjlighet att uppgradera sitt abonnemang under bindningstiden. När uppgradering sker räknas eventuell kvarvarande abonnemangstid på nuvarande nivå omvandlas och tillgodogörs på den nya nivån.

Priser

Priserna på fakturaarkivet.se är angivna exklusive moms om inget annat anges. Priserna är även beräknade på att man köper ett 12 månaders abonnemang om inget annat anges.

Prisförändring

Leverantören har rätt att ändra priserna när som helst. Redan köpt abonnemangstid påverkas inte, kunden påverkas först när det är dags att förlänga abonnemanget.

Force Majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda aktuella avtalet.

Tvist

Om en konflikt uppstår mellan parterna gällande tolkning eller juridisk efterföljd av avtalet, kan leverantören kräva att ett försök först görs att lösa konflikten via förhandling. Om sådana förhandlingar inte resulterar i en lösning inom 30 dagar från det att förhandlingen påbörjats, ska konflikten behandlas i allmän domstol.

Ändringar av allmänna villkor

Leverantören har rätten att ändra eller modifiera nuvarande termer utan tidigare förvarning.